Products

PRIMER PAINT LATEX GRUNT

Kategoria: Paint

Primer paint manufactured on the basis of latex dispersion with addition of high quality fillers and modifiers. It has very good coating properties and very well reflects the texture of the painted surfaces. It forms a matt finish, without wrinkles and breaks, regulating substrate adsorption which enables significant reduction in surface paint usage, especially on cardboard-gypsum boards and surfaces where fillings using, e.g. gypsum were performed previously. The paint is manufactured as a white paint.

 

ZASTOSOWANIE

HERQLES GRUNT LATEKSOWY jest farbą podkładowo-gruntującą przeznaczoną do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Zalecana do wymalowań nowych i starych podłoży  z betonu, tynku cementowego, cementowo-wapiennego, tynku gipsowego, kamienia a w szczególności płyt gipsowo-kartonowych.  Służy również do malowania surowych powierzchni wykonanych z cegły, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych oraz powierzchni drewnianych lub drewnopochodnych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

podłoże powinno być suche, nośne, czyste, wolne od kurzu i brudu oraz niezanieczyszczone tłuszczami. Podłoża silnie piaszczące się lub o bardzo dużej chłonności należy zagruntować preparatami wzmacniającymi HERQLES. Ubytki w podłożu należy zaszpachlować. Nierówności oraz spękania wyrównać akrylową gładzią HERQLES.  Świeże tynki cementowo-wapienne malować nie wcześniej niż po 4 tygodniach, tynki gipsowe po 2 tygodniach od zakończenia prac tynkarskich. Natomiast tzw. „suche tynki” po przeszlifowaniu i odpyleniu.

PRZYGOTOWANIE FARBY

farba podkładowa dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Nie mieszać z innymi produktami. Farbę nie należy rozcieńczać ani zagęszczać ( w zależności od użytego narzędzia do nakładania powłoki dopuszcza się max. rozcieńczenie wodą do 5% obj.). Przed użyciem dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji.

SPOSÓB UŻYCIA

farbę nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym, równomierną warstwą. Przy nakładaniu warstwy dekoracyjnej odczekać od 2 do 4 godz.( dla temperatury +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% ). Czas wysychania powłoki zależny jest od temperatury podłoża i otoczenia, wilgotności powietrza oraz rodzaju podłoża. Należy zwrócić uwagę aby warstwa dekoracyjna nakładana była po całkowitym wyschnięciu farby podkładowej. Stosować w temperaturze od +5 do +25°C. Temperatura ta odnosi się zarówno do podłoża jak i otoczenia.

WYDAJNOŚĆ

z 1 litra ok.  7-10 m w zależności od porowatości podłoża, sposobu nakładania farby i rodzaju użytych narzędzi. Aby dokładnie określić zużycie zaleca się przeprowadzenie próby na danym podłożu.

 

NARZĘDZIA

bezpośrednio po pracy umyć wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

składować i transportować w dodatnich temperaturach. Nie przechowywać i nie przewozić farby w bezpośrednim nasłonecznieniu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Chronić przed przegrzaniem i zamrożeniem!!! Okres przydatności farby umieszczony na opakowaniu.

UWAGI

podczas prac należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami lub połknięciu skonsultować się z lekarzem. Pokaż opakowanie lub etykietę. S2 Chronić przed dziećmi. Resztek nie wylewać do kanalizacji. Limit zawartości LZO wg. Dyrektywy 2004/42/WE( kat.A/a/FW): 75g/l ( 2007 )/30g/l ( 2010 ). Produkt zawiera max. 28g/l. Niniejsze informację stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.